Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο ηλεκτρονικό κείμενο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλείτε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο σε πρόγραµµα Microsoft Word έκδοση 2007 ή νεότερο, σε µονό διάστημα, χρησιμοποιώντας την ελληνική γραµµατοσειρά Calibri και µέγεθος 10.
 • Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.


Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

 • Με κεφαλαία έντονα γράµµατα τον τίτλο της περίληψης.
 • Αμέσως µετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και υπογραµµίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα επώνυμα να προηγούνται των αρχικών των μικρών ονομάτων. Τα ονόματα να είναι γραµµένα στην ονομαστική.
 • Στην αµέσως επόµενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους απασχολούνται οι συγγραφείς.
 • Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστηµα. Στο κείµενο θα πρέπει να παρατίθεται µε τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, ο σκοπός, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα.
 • Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραµµών της ίδιας παραγράφου.
 • Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραµµών αν δε χωράνε. Γράψτε τις ολόκληρες στην επόμενη γραµµή.
 • Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραµµατοσειρές.
 • Για να στοιχίσετε γραµµές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο “tab” και όχι συνεχόμενα κενά µε την µπάρα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη Γραµµατεία του Συνεδρίου θα πρέπει να αποσταλεί περίληψη σε ηλεκτρονικό µήνυµα όπου θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα (τηλέφωνο κινητό και σταθερό). Η αποστολή θα γίνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. µε την ένδειξη: «4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας». Περιλήψεις εργασιών που έχουν σταλεί µε φαξ δε θα γίνονται αποδεκτές.

Oι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν εάν οι περιλήψεις τους επιθυμούν να είναι προφορικές ή αναρτημένες.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

 • Η Επιτροπή Κρίσης των εργασιών θα επιλέξει τις καλύτερες προφορικές εργασίες που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο στρογγυλών τραπεζιών. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018 για το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους και µε ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση.
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές µετά την κατάθεση της εργασίας.
 • Εργασίες που δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, δε θα γίνονται αποδεκτές.

 

Έναρξη υποβολής εργασιών 01 Δεκεμβρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 20 Φεβρουαρίου 2018


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου.